Aktuální informace pro řidiče a správce vozových parků 10.1.2022

Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Se zpožděním vydalo Ministerstvo dopravy novelu vyhlášky o dopravních značkách, která navazuje na změnu v pravidlech silničního provozu účinnou k 1.1.2022. Jedná se zejména o změnu ve významu “plné čáry”, tedy podélné čáry souvislé. Tu je nově povoleno přejíždět nebo nákladem přesahovat též při předjíždění cyklisty. 

V této souvislosti je třeba připomenout zejména dvě starší pravidla. Předně, i když máme nyní možnost přejet “plnou čáru” při předjíždění cyklisty, stále máme povinnost neohrozit a neomezit řidiče protijedoucích vozidel. Není tedy možné nutit řidiče protijedoucího vozidla k jakémukoliv zásahu do řízení. Jinými slovy, ve vztahu k protijedoucím řidičům se při předjíždění chováme tak, jako bychom vůbec nebyli. Dále je třeba mít na paměti, že pro používání směrových světel při předjíždění cyklisty platí poněkud odlišná pravidla, než pro předjíždění ostatních vozidel. Směrová světla totiž musí být v činnosti po celou dobu předjíždění cyklisty. A to dokonce i v případě, kdy kvůli předjíždění nemusíme vybočit ze směru své jízdy (zjednodušeně řečeno, nemusíme kvůli předjíždění pohnout volantem).

Co se týká řidičů protijedoucích vozidel, ti se dosud mohli do určité míry spolehnout na to, že pokud jsou od protisměrné části vozovky odděleni “plnou čárou”, nebudou jim řidiči protijedoucích vozidel do jejich části vozovky vjíždět, tedy s výjimkou, kdy objíždějí překážku. Nově ovšem musejí počítat i s vozidly, jejichž řidiči předjíždějí cyklistu. Samozřejmě, ti mají povinnost neohrozit a neomezit, jak je připomenuto výše.

Konečně, je třeba si pamatovat, že se změna týká jen “jednoduché plné čáry”. Tedy tu dvojitou lze i nadále přejíždět nebo nákladem přesahovat, jen je-li to nutné k objíždění překážky.

Druhý bod novely vyhlášky se týká zavedení označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče. To je téměř stejné jako označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu. Takto označená vozidla mají určité výjimky ze zákazu stání, běžného řidiče se prakticky netýkají.

Robert Kotál, Ř/DA