1.10. 2015 se mění – prodlužuje tzv. promlčecí lhůtu u přestupků

V souvislosti s novelou tzv. přestupkového zákona se zhusta, a dokonce i na webech státních autorit či klubů, které se snaží vystupovat seriózně vzhledem k motoristům, objevují informace, že se promlčecí doba u přestupků prodlužuje z jednoho na tři roky. Naneštěstí pro čtenáře tyto weby čerpají pouze z návrhu novely zákona, nikoliv ze skutečně přijatého znění, které je, jak často bývá, jiné. Tři roky jsou holý nesmysl, ale i tvrzení, že lhůta je prodloužena na roky dva, není tak úplně přesné. Přinášíme na tomto místě vysvětlení novely, včetně ukázky na příkladech. To, že naše informace vychází ze skutečnosti a neopisujeme slepě z jiných „zaručených“ webů, lze snadno ověřit nahlédnutím do Sbírky zákonů, konkrétně do § 20 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění účinném od 1.10.2015. (Pro přehlednost budeme psát o znění před novelou a po ní jako o starém a novém znění.)

To, co zůstalo beze změny je, že přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok (odst. 1). Postaru platilo, že přes tento jeden rok nejel vlak a pokud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí do jednoho roku od spáchání přestupku, řidič si mohl oddechnout a z maléru byl venku. Už jen to, že úřady nestíhají a mezi spácháním přestupku a zahájením řízení o něm někdy uplyne i šest měsíců nahrávalo řidičům, neboť stačilo omluvami a zdržovací taktikou vydržet zbývající půlrok a bylo po starostech. Díky tomu se mnoho řidičů vyhnulo trestu, a to i za závažné přestupky.

Nově se zahájením řízení o přestupku roční lhůta přeruší a co více, začne běžet nová, opět roční lhůta. To znamená, že i kdyby úřad zahájil řízení o přestupku 364 dnů po jeho spáchání, těchto 364 dnů se smaže a začne běžet nová roční lhůta.

Mnoho řidičů si postaru mohlo oddychnout již měsíc či dva před vypršením roční lhůty, protože i kdyby prvoinstanční úřad vydal rozhodnutí, řidič se mohl v 15 denní lhůtě odvolat ke krajskému úřadu (i z nějakého nesmyslného důvodu) a ten by musel ve zbývajícím čase rozhodnout, ale i doručit potvrzující rozhodnutí, což ve většině případů vzhledem k množství odvolání jednoduše nestihl. I s tím řidiči kalkulovali. Ovšem ponovu se vydáním rozhodnutí roční lhůta opět přerušuje a začíná běžet lhůta nová. Odvolací řízení tedy klidně může trvat skoro rok. A protože se v případě přestupků rozhoduje dvoustupňově, proti rozhodnutí krajského úřadu se již odvolat nelze a není tedy možné řízení protahovat donekonečna. Je možné využít některý z mimořádných opravných prostředků, to ovšem nemá odkladný účinek a rozhodnutí krajského úřadu je dnem doručení vykonatelné. To například znamená, že pokud krajský úřad potvrdí rozhodnutí první instance o zákazu řízení motorových vozidel, i když řidič podá mimořádný opravný prostředek, řídit nesmí a je povinen odevzdat řidičský průkaz.

Může nastat situace, kdy úřad jako první úkon v řízení o přestupku vydá příkaz o uložení pokuty. V takovém případě i tento úkon přerušuje lhůtu a počíná běžet lhůta nová.

Poslední novinkou je, že přestupek nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. To znamená, neexistuje-li pravomocné rozhodnutí dva roky po spáchání přestupku, řízení se zastaví a řidič zůstane nepotrestán. Jedinou výjimkou pro tyto dva roky (zůstalo postaru) je trestní stíhání (vysvětleno v příkladech).

Příklady:

1)

1.1.2016 byl spáchán přestupek => začíná běžet lhůta do 1.1.2017

správní orgán nestihl zahájit řízení o přestupku

1.1.2017 přestupek je promlčen (1 rok od spáchání, lhůta nebyla přerušena)

2)

1.1.2016 byl spáchán přestupek => začíná běžet lhůta do 1.1.2017

30.6.2016 správní orgán zahájil řízení o přestupku => začíná běžet nová lhůta do 30.6.2017

30.5.2017 správní orgán vydal rozhodnutí => začíná běžet nová lhůta do 30.5.2018

řidič se proti rozhodnutí odvolal

odvolací orgán nestihl odvolání projednat

1.1.2018 přestupek je promlčen (2 roky od spáchání)

3)

1.1.2016 byl spáchán přestupek => začíná běžet lhůta do 1.1.2017

1.4.2016 správní orgán vydal příkaz o uložení pokuty => začíná běžet nová lhůta do 1.4.2017

řidič proti příkazu podal odpor, běží řízení o přestupku

30.9.2016 správní orgán vydal rozhodnutí => začíná běžet nová lhůta do 30.9.2017

řidič se proti rozhodnutí odvolal

30.8.2017 odvolací orgán vydal rozhodnutí, kterým potvrdil rozhodnutí první instance. Rozhodnutí nabývá právní moci, řidič je potrestán.

4)

1.1.2016 byl spáchán přestupek => začíná běžet lhůta do 1.1.2017

1.6.2016 policie překvalifikovává přestupek na trestný čin, sděluje řidiči obvinění (vydává usnesení o zahájení trestního stíhání) => lhůta se přerušuje na neurčito

probíhají soudy, řidič se odvolává, atd.

1.6.2020 odvolací soud zprošťuje řidiče obžaloby a překvalifikovává trestný čin na přestupek => obnovuje se běh původní lhůty od okamžiku přerušení, tedy do 1.1.2021

1.12.2020 správní orgán zahájil řízení o přestupku => běží nová lhůta do 1.12.2021

30.9.2021 správní orgán vydal rozhodnutí => začíná běžet nová lhůta do 30.9.2022

řidič se proti rozhodnutí odvolal

odvolací orgán nestihl odvolání projednat

1.1.2022 přestupek je promlčen (2 roky od spáchání, s přerušením lhůty po dobu trestního řízení)

Autor textu:

Robert Kotál, ředitel Dopravní akademie a.s.s

1.10. 2015 se mění – prodlužuje tzv. promlčecí lhůtu u přestupků