Author: admin

Kurz pro učitele autoškol

Kurz pro učitele autoškol

Kurz je určen zájemcům o profesní osvědčení učitele autoškoly. Jeho absolvování je podmínkou pro zařazení na učitelskou zkoušku. Po úspěšné zkoušce absolvent kurzu získá profesní osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.

Pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly musí zájemce splnit následující základní podmínky:

  • dosáhnout věku minimálně 24 let
  • absolvovat s kladným výsledkem dopravně psychologické vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa nebo u nás (cena u nás 2.500,- Kč včetně DPH)
  • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel ani mu v posledních třech letech nebyl takový trest uložen

Výuka probíhá v Praze v odpoledních a večerních hodinách. Proč absolvovat přípravu právě u nás? Protože máme prokazatelně nejvyšší úspěšnost u zkoušek.

 Zahájení dalšího kurzu: říjen 2018. Přijímáme přihlášky.

POT (profesní osvědčení jen pro výuku teorie)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání bude učitel provádět výuku,
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena: 19.390,- Kč (včetně DPH)
POP (profesní osvědčení jen pro praktický výcvik)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru (výuční list)
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny
nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena: 19.390,- Kč (včetně DPH)
POÚ (profesní osvědčení úplné)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
230 hodin
Cena: 23.990,- Kč (včetně DPH)

 

 

Zákonné školení řidičů

Zákonné školení řidičů

Poskytujeme veškerá zákonem stanovená školení řidičů, a to jak řidičů referentů, tak profesní školení řidičů z povolání.

Standardní délka školení dle §103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. (Zákoník práce) řidičů „referentů“ je 1,5 hodiny a obsahuje změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, témata spojená s bezpečností práce v souvislosti s provozem vozidel, rizika konkrétního zaměstnavatele na tomto úseku a školení z Místního provozního bezpečnostního předpisu konkrétního zaměstnavatele. Školení provádíme klasickým způsobem s lektorem a s použitím nejmodernějších výukových prostředků, s frekvencí jednou za rok.

Školení řidičů referentů lze zkombinovat s jiným kurzem, například s kurzem defenzivní jízdy, jehož časová dotace se v takovém případě zvýší o jednu hodinu. Tento způsob je našimi zákazníky pro svoji ekonomickou i časovou efektivitu často využíván.

Neprovádíme školení formou e-learningu, a to jednak proto, že taková forma není v České republice právními předpisy akceptována a také proto, že zdaleka nedosahuje účinnosti klasického školení. Navíc neumožňuje zahrnout povinná témata vztahující se ke konkrétnímu zaměstnavateli.

Cena bez DPH za celou skupinu o nejvýše 25 řidičích
3.750 Kč

Profesní školení řidičů z povolání dle §46-48 zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel probíhá v některé z akreditovaných učeben, ve skupinách podle schválené kapacity jednotlivých učeben (obvykle 20 řidičů). Dotace 7 hodin, frekvence 1x v kalendářním roce.

Cena bez DPH za 1 řidiče
1.200 Kč

V případě provádění vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče činí dotace 140 resp. 280 hodin. (§ 46 a násl. zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění p.p.)
Cena na dotázání
centrala@dopravni-akademie.cz

V mezidobí mezi jednotlivými školeními rozesíláme řidičům našich zákazníků informační newslettery, jejich prostřednictvím informujeme o změnách nebo novinkách v předpisech o provozu vozidel. Všechny změny jsou srozumitelně vysvětleny. Tímto způsobem udržujeme řidiče na stálé úrovni znalostí.

Veškerá školení poskytujeme po celé ČR v českém a anglickém jazyce.
Podrobně o školení řidičů ZDE

Kurz pro rodiče “Dítě jako v bavlnce”

Kurz pro rodiče “Dítě jako v bavlnce”

Kurz je určen pro rodiče, kteří chtějí zajistit maximální bezpečnost svému dítěti při jeho jízdě autem.

Osnova kurzu je zaměřena na zásady používání dětských autosedaček, prohloubení znalostí pravidel silničního provozu s důrazem na bezpečnost dítěte, osvojení metod defenzivní jízdy a na odstranění chybných a nebezpečných návyků.

  • Jste si jisti, že používáte pro své dítě správnou autosedačku?
  • Jste si jisti, že dobře chápete hlavní pravidla silničního provozu?
  • Jste si jisti, že za všech situací a okolností víte, kdo má přednost v jízdě?
  • Neobsahuje vaše technika jízdy takové závady, které bezprostředně ohrožují vás i vaše dítě?
  • Víte, že i hrubá chyba jiného řidiče pro vás nemusí znamenat ohrožení, pokud dodržujete zásady defenzivní jízdy?
  • Víte, že svým zdokonalením několikanásobně zvýšíte pravděpodobnost, že vaše dítě nebude zraněno či usmrceno při dopravní nehodě?

Kurz pro rodiče za volantem se skládá z 3 hodinové teoretické a 1,5 hodinové praktické části. Kurzy poskytujeme po celé České republice a na Slovensku v českém, slovenském a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena 2.990,- Kč

Pro více informací kontaktujte: centrala@dopravni-akademie.cz

Aklimatizační kurzy pro cizince

Aklimatizační kurzy pro cizince

Aklimatizační řidičský kurz je jedním z produktů Dopravní akademie. Je primárně určen pro řidiče, kteří jsou cizinci, svá řidičská oprávnění získali v jiném státě, nemají potřebné znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích v České republice a nemají zkušenosti s provozem u nás. Z těchto důvodů pro ně může řízení motorového vozidla v naší zemi představovat zvýšené riziko.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Na začátku kurzu je řidič požádán, aby popsal své dosavadní řidičské zkušenosti, zejména s ohledem na zemi nebo země, ve kterých je získal. V rámci svého know-how, Dopravní akademie zná pravidla silničního provozu v mnoha zemích světa a je proto schopna soustředit se na rozdíly mezi pravidly zemí, kde řidič získal svoji praxi a pravidly naší země. Součástí teoretické části je též kapitola o dopravních přestupcích a přečinech, o pravomoci Policie ČR, obecní policie a správních orgánů a řidiči je doporučen postup při řešení dopravního přestupků nebo dopravní nehody, včetně důležitých telefonních číslech. Při teoretické části je používán interaktivní software Digitální silniční síť a Digitální křižovatka.

Praktická část obsahuje jízdu v běžném provozu na místních komunikacích (ve městě) i na komunikacích mimo obec včetně dálnic. Je procvičován nácvik dodržování českých pravidel provozu, probíhá adaptace na zvyklosti na českých komunikacích a jsou cvičeny i základy defenzivní jízdy v kontextu českého provozu. Z praktické části je pořízen elektronický protokol, který podrobně popisuje znalosti, dovednosti a schopnosti řidiče a obsahuje doporučení pro jeho zaměstnavatele. Formulář je dostupný objednateli do 48 hodin od ukončení kurzu ve webové aplikaci Dopravní akademie.

Ve standardním časovém schématu je kurz prováděn v dotaci 2,5 hodin (1,5 hodiny teoretická část a 1 hodina praktická část). Schéma může upraveno podle individuálních potřeb objednatele.

Kurz může realizován jak v prostorách objednatele, tak v prostorách Dopravní akademie. Stejně jako ostatní služby, poskytuje Dopravní akademie aklimatizační kurz ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku, a to v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena se odvíjí zejména od počtu řidičů v jedné skupině a také od skutečnosti, zda je kurz prováděn ve standardním časovém schématu nebo v individuální úpravě. Cena kurzu pro jednoho řidiče ve skupině o 5 řidičích při standardním časovém schématu činí:

Cena bez DPH
1450,- Kč