Author: admin

Vaše řidiče ohlídá eDA

Vaše řidiče ohlídá eDA

Na vaše řidiče dohlédne eDA

 

Aplikace eDA vede celou agendu řidičů a je vítaným pomocníkem fleet manažera. Hlídá konec platnosti řidičských průkazů, lékařských prohlídek a expirace školení řidičů. S dostatečným předstihem zasílá notifikační emaily jednotlivým řidičům a/nebo manažerům s informacemi co je potřeba, kam jít nebo dokonce obdrží aktuální formulář posudku o zdravotní způsobilosti. Pracovníkům fleet managementu a HR jsou pak týdně zasílány přehledy o tom, kterým řidičům se blíží některá expirace a také informace o tom, u koho již došlo k obnově.

Databáze je pravidelně aktualizována, oprávněné osoby mají do aplikace eDA a k veškerým informacím přístup 24 hodin denně, 365 dní v roce prostřednictvím osobního loginu.

Aplikace eDA dále umožňuje:

  • prohlížet seznam protokolů o hodnocení každého jednotlivého řidiče ze všech školení a řidičských tréninků
  • generování certifikátů o účasti v jednotlivých zdokonalovacích kurzech
  • prohlížení a tisk prezenčních listin i s podpisy účastníků z kurzů Dopravní akademie
  • v případě řidičského auditu je k dispozici závěr z pohovoru s dopravním psychologem, který je jeho součástí

Ještě eDA nemáte? Zajímají Vás další podrobnosti?
Kontaktujte nás: centrala@dopravni-akademie.cz

Přístup do aplikace eDA je bezplatný.

Pokud je spuštěna služba hlídání expirací, pak se cena takové služby pohybuje v závislosti na počtu řidičů mezi 3 a 20 Kč/měsíc/řidič (minimální roční částka je 2500 Kč).

Výukový software a publikace

Výukový software a publikace

DIGITÁLNÍ SILNICE interaktivní program pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích, který pracuje v českém jazyce a je určený pro výuku žáků v autoškolách, pro firemní školení řidičů nebo i v řidičských zdokonalovacích kurzech. Pomocí tohoto programu může vyučující snadno a názorně nasimulovat nejrůznější dopravní situace.

DEMO verze ZDARMA ke stažení ZDE
Online objednávka a ceny jednotlivých programů ZDE

 

Publikace ZMĚNY V PŘEDPISECH OD 1.11. 2015 DO 20.2. 2016 Dopravní akademie a.s. vydala elektronickou publikaci, obsahují všechny změny v právních předpisech, souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Změny jsou komentované, autorem je Robert Kotál.

Cena 295,-
Publikace obsahuje tyto změny ZDE
Online objednávka ZDE

Řidičský audit

Řidičský audit

Dopravní akademie má vytvořený a dvacetiletou praxí ověřený systém řidičského auditu, který je zaměřen na rozpoznání slabých stránek jednotlivých řidičů ve flotile. Metoda zajišťuje, že každý řidič je doporučen do takového druhu kurzu, který zlepší nebo alespoň kompenzuje jeho slabé stránky, případně se konstatuje, že žádný kurz není nutný. Tím je zajištěn efektivní a nejvhodnější trénink každého jednotlivého řidiče, Tímto způsobem dosahuje Dopravní akademie snížení nehodovosti u svých klientů až o 40% do dvou let od zavedení systému. Svoje know-how a postupy při výuce v kurzech má chráněny jako průmyslové vzory Úřadem průmyslového vlastnictví.

Řidičský audit se v základním rozsahu skládá z částí, které prověřují znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, dopravně psychologický profil řidiče, techniku jízdy, defenzivní chování, ekonomiku jízdy, přístup k životnímu prostředí a přístup k užívání firemního vozidla. Navíc může být audit zaměřen na další specifika práce konkrétního řidiče, například přepravu nebezpečného nákladu, jízdu s vozidlem s právem přednostní jízdy atp.

Podrobný protokol z celého auditu, včetně popisu konkrétních chyb i celkového profilu řidiče je v krátké době po provedení auditu objednateli k dispozici ve webové aplikaci Hodnocení řidičů. Součástí hodnocení může být i záznam z kamery umístěné ve vozidle, případě výstup z dalších zařízení, používaných při auditu (aktuální spotřeba, vyhodnocení otáček motoru, emise CO2 atd.). Hodnocení je vždy doplněno tzv. riskfaktorem, neboli matematickým vyjádřením toho, s jakou pravděpodobností se řidič v budoucnu stane účastníkem (nikoliv nutně jen viníkem) dopravní nehody a doporučením k účasti v některém ze speciálních zdokonalovacích kurzů Dopravní akademie.

Cena auditu 1 řidiče v základním rozsahu
1.750 Kč bez DPH

Výzkumné a mezinárodní projekty

Výzkumné a mezinárodní projekty

Dopravní akademie a její partnerská výzkumná organizace Traffic Research Academy byla a je zapojena do řady národních i evropských projektů, na kterých často spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu, Ministerstvem dopravy České republiky, s Asociací dopravních psychologů i dalšími subjekty.

MERCURIO – hodnocení společenských a ekonomických dopadů ztrát (zranění, úmrtí) z dopravní nehodovosti, se zvláštním zřetelem na urgentní zdravotnickou péči a post traumatické služby. Dopady na domácnosti a státní finance zúčastněných zemí (Rakousko, Česká republika, Francie, Itálie), počítány vědecky ověřenými metodami na shromáždění a analýzu dat z přímých zdrojů.

http://www.mercurio-project.eu/

ZMOCNĚNEC.CZ – v roce 2012 Dopravní akademie a.s. spolupracovala s agenturou MEDIARESEARCH na výzkumu o rozhodování a primárním řešení následků dopravní nehody, který ukázal, že 12% řidičů si nedokáže představit, jak by situaci, kdy by oni sami nebo jejich blízcí, měli nebo byli účastníky dopravní nehody, řešili. Více zde.

IZAMK – informační zátěž a mentální kapacita řidiče

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1F44K%2F055%2F050

IMMORTAL – výzkum vlivu vybraných chorob na psychickou způsobilost k řízení motorových vozidel

http://www.czrso.cz/file/vliv-alkoholu-leku-a-psychotropnich-latek-na-dopravni-chovani-2/

MERIT

BASIC

ADVANCED

HERMES

TRAINER

AGILE

Rallye legend tým

Rallye legend tým

Robert Kotál, bývalý automobilový soutěžní jezdec, závodil v letech 1978 až 1990. Ve své sportovní kariéře se propracoval až do tehdejšího federálního mistrovství ČSSR, zúčastňoval se i mezinárodních automobilových soutěžích včetně některých soutěží Mistrovství Evropy. Po dvaceti třech letech se vrátil k závodění a se svým spolujezdcem Mirkem Maršálem se od roku 2013 účastní pravidelně seriálu RALLYE LEGEND (Rallye Praha Revival a Rallye Berounka Revival) s vozidlem Škoda 130 LR. V současné době připravuje pro třídu historických soutěžních automobilů legendární Škodu 120 S Rallye.

V roce 2009 fandové autosportu vymysleli při skleničce „sranda akci“ společensko-sportovní událost Rallye legend revival. Hlavní těžiště závodů je v účasti „legend“ bývalých závodníků, kteří velkou část svého života věnovali své vášni, automobilovým závodům a přinášeli tak nezapomenutelné zážitky zástupům fanoušků lemujících tratě. Na revivalu mají tito rekové možnost se setkat, zavzpomínat na doby nedávné i vzdálenější a ujistit se, že přes běh času velké závodnické srdce a elán neztratili. Legendy nejsou jen jezdci, ale i závodní automobily, soutěžit mohou jen vozy, které byly uvedeny na trh nejpozději v roce 1985. více

Kurz defenzivní jízdy

Kurz defenzivní jízdy

Kurz je určen pro řidiče osobních i nákladních automobilů, u kterých bylo zjištěno, že nedostatečně vnímají a vyhledávají rizika a potenciály rizik v provozu. Osnova kurzu je zaměřena na osvojení takové jízdní strategie, která zajistí, že si řidič udrží dostatečnou úroveň své bezpečnosti navzdory působení okolních rizikových faktorů. Produktem kurzu je řidič, který se nestane viníkem, ale ani obětí dopravní nehody, který vnímá a vyhledává rizika a dokáže zachovat svoji bezpečnost a i v situacích, kdy se potenciál rizika promění v reálně hrozící nebezpečí.

Kurz Defenzivní jízdy® se skládá z teoretické a praktické části a je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme po celé České republice a na Slovensku v českém, slovenském a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Případové studie ZDE.

www.defenzivnijizda.cz

Cena bez DPH (základní kurz pro řidiče osobních automobilů)
2.990,- Kč 

defenzivni_jizda

Kurz efektivního jednání v krizových situacích

Kurz efektivního jednání v krizových situacích

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že v krizových situacích reagují nepřiměřeně, nedostatečně účinně či nesprávně. Osnova kurzu je zaměřena na nácvik účinného jednání v různých krizových situacích, včetně zvládání smyků. Produktem kurzu je řidič, který dobře ovládá své vozidlo po stránce techniky jízdy, umí efektivně jednat v krizových situacích, zná limity svého vozidla a limity svých schopností a dovedností.

Kurz efektivního jednání v krizových situacích se skládá z teoretické a praktické části je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostává po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
2.990,- Kč

Kurz aktivní bezpečné jízdy

Kurz aktivní bezpečné jízdy

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že mají nedostatečné znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích nebo jejich jízda obsahuje rizikové prvky chování. Osnova kurzu je zaměřena na prohloubení znalostí pravidel provozu, na osvojení metod bezpečné jízdy a na změnu postojů. Produktem kurzu je řidič, který se nedopouští dopravních přestupků, nezpůsobuje dopravní nehody a nevyhledává rizika.

Kurz aktivní bezpečné jízdy se skládá z teoretické a praktické části a je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
2.990,- Kč

Kurz ekonomické a ekologické jízdy

Kurz ekonomické a ekologické jízdy

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že jejich styl jízdy neúměrně zatěžuje náklady na provoz vozidla (spotřeba pohonných hmot, opotřebení vozidla) a životní prostředí. Osnova kurzu je zaměřena na takový styl jízdy, který zajistí dobrou ekonomiku jízdu a šetrnost k životnímu prostředí. Produktem kurzu je řidič, který při zachování dobré jízdní dynamiky dosahuje minimálních nákladů na provoz vozidla a který nadměrně nezatěžuje životní prostředí.

Kurz ekonomické a ekologické jízdy se skládá z teoretické a praktické části je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostává po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
2.990,- Kč

Zákonné školení řidičů

Zákonné školení řidičů

Poskytujeme veškerá zákonem stanovená školení řidičů, a to jak řidičů referentů, tak profesní školení řidičů z povolání.

Standardní délka školení dle §103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. (Zákoník práce) řidičů „referentů“ je 1,5 hodiny a obsahuje změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, témata spojená s bezpečností práce v souvislosti s provozem vozidel, rizika konkrétního zaměstnavatele na tomto úseku a školení z Místního provozního bezpečnostního předpisu konkrétního zaměstnavatele. Školení provádíme klasickým způsobem s lektorem a s použitím nejmodernějších výukových prostředků, s frekvencí jednou za rok.

Školení řidičů referentů lze zkombinovat s jiným kurzem, například s kurzem defenzivní jízdy, jehož časová dotace se v takovém případě zvýší o jednu hodinu. Tento způsob je našimi zákazníky pro svoji ekonomickou i časovou efektivitu často využíván.

Neprovádíme školení formou e-learningu, a to jednak proto, že taková forma není v České republice právními předpisy akceptována a také proto, že zdaleka nedosahuje účinnosti klasického školení. Navíc neumožňuje zahrnout povinná témata vztahující se ke konkrétnímu zaměstnavateli.

Cena bez DPH za celou skupinu o nejvýše 25 řidičích
3.750 Kč

Profesní školení řidičů z povolání dle §46-48 zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel probíhá v některé z akreditovaných učeben, ve skupinách podle schválené kapacity jednotlivých učeben (obvykle 20 řidičů). Dotace 7 hodin, frekvence 1x v kalendářním roce.

Cena bez DPH za 1 řidiče
1.200 Kč

V případě provádění vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče činí dotace 140 resp. 280 hodin. (§ 46 a násl. zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění p.p.)
Cena na dotázání
centrala@dopravni-akademie.cz

V mezidobí mezi jednotlivými školeními rozesíláme řidičům našich zákazníků informační newslettery, jejich prostřednictvím informujeme o změnách nebo novinkách v předpisech o provozu vozidel. Všechny změny jsou srozumitelně vysvětleny. Tímto způsobem udržujeme řidiče na stálé úrovni znalostí.

Veškerá školení poskytujeme po celé ČR v českém a anglickém jazyce.
Podrobně o školení řidičů ZDE