Kurzy a ceny

Řidičský audit

Řidičský audit

Dopravní akademie má vytvořený a dvacetiletou praxí ověřený systém řidičského auditu, který je zaměřen na rozpoznání slabých stránek jednotlivých řidičů ve flotile. Metoda zajišťuje, že každý řidič je doporučen do takového druhu kurzu, který zlepší nebo alespoň kompenzuje jeho slabé stránky, případně se konstatuje, že žádný kurz není nutný. Tím je zajištěn efektivní a nejvhodnější trénink každého jednotlivého řidiče, Tímto způsobem dosahuje Dopravní akademie snížení nehodovosti u svých klientů až o 40% do dvou let od zavedení systému. Svoje know-how a postupy při výuce v kurzech má chráněny jako průmyslové vzory Úřadem průmyslového vlastnictví.

Řidičský audit se v základním rozsahu skládá z částí, které prověřují znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, dopravně psychologický profil řidiče, techniku jízdy, defenzivní chování, ekonomiku jízdy, přístup k životnímu prostředí a přístup k užívání firemního vozidla. Navíc může být audit zaměřen na další specifika práce konkrétního řidiče, například přepravu nebezpečného nákladu, jízdu s vozidlem s právem přednostní jízdy atp.

Podrobný protokol z celého auditu, včetně popisu konkrétních chyb i celkového profilu řidiče je v krátké době po provedení auditu objednateli k dispozici ve webové aplikaci Hodnocení řidičů. Součástí hodnocení může být i záznam z kamery umístěné ve vozidle, případě výstup z dalších zařízení, používaných při auditu (aktuální spotřeba, vyhodnocení otáček motoru, emise CO2 atd.). Hodnocení je vždy doplněno tzv. riskfaktorem, neboli matematickým vyjádřením toho, s jakou pravděpodobností se řidič v budoucnu stane účastníkem (nikoliv nutně jen viníkem) dopravní nehody a doporučením k účasti v některém ze speciálních zdokonalovacích kurzů Dopravní akademie.

Cena auditu 1 řidiče v základním rozsahu
1.990 Kč bez DPH

Kurz defenzivní jízdy

Kurz defenzivní jízdy

Kurz je určen pro řidiče osobních i nákladních automobilů, u kterých bylo zjištěno, že nedostatečně vnímají a vyhledávají rizika a potenciály rizik v provozu. Osnova kurzu je zaměřena na osvojení takové jízdní strategie, která zajistí, že si řidič udrží dostatečnou úroveň své bezpečnosti navzdory působení okolních rizikových faktorů. Produktem kurzu je řidič, který se nestane viníkem, ale ani obětí dopravní nehody, který vnímá a vyhledává rizika a dokáže zachovat svoji bezpečnost a i v situacích, kdy se potenciál rizika promění v reálně hrozící nebezpečí.

Kurz Defenzivní jízdy® se skládá z teoretické a praktické části a je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme po celé České republice a na Slovensku v českém, slovenském a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Případové studie ZDE.

www.defenzivnijizda.cz

Cena bez DPH (základní kurz pro řidiče osobních automobilů)
3.290,- Kč 

defenzivni_jizda

Kurz ekonomické a ekologické jízdy

Kurz ekonomické a ekologické jízdy

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že jejich styl jízdy neúměrně zatěžuje náklady na provoz vozidla (spotřeba pohonných hmot, opotřebení vozidla) a životní prostředí. Osnova kurzu je zaměřena na takový styl jízdy, který zajistí dobrou ekonomiku jízdu a šetrnost k životnímu prostředí. Produktem kurzu je řidič, který při zachování dobré jízdní dynamiky dosahuje minimálních nákladů na provoz vozidla a který nadměrně nezatěžuje životní prostředí.

Kurz ekonomické a ekologické jízdy se skládá z teoretické a praktické části je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostává po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
3.290,- Kč

Kurz aktivní bezpečné jízdy

Kurz aktivní bezpečné jízdy

Kurz je určen pro řidiče, u kterých bylo zjištěno, že mají nedostatečné znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích nebo jejich jízda obsahuje rizikové prvky chování. Osnova kurzu je zaměřena na prohloubení znalostí pravidel provozu, na osvojení metod bezpečné jízdy a na změnu postojů. Produktem kurzu je řidič, který se nedopouští dopravních přestupků, nezpůsobuje dopravní nehody a nevyhledává rizika.

Kurz aktivní bezpečné jízdy se skládá z teoretické a praktické části a je organizován jako celodenní. Standardně se organizuje pro skupinu 12 řidičů. Kurzy poskytujeme ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu Certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena bez DPH
3.290,- Kč

Kurz pro učitele autoškol

Kurz pro učitele autoškol

Kurz Učitel/ka autoškoly je určen zájemcům o profesní osvědčení učitele autoškoly. Jeho absolvování je podmínkou pro zařazení na učitelskou zkoušku. Po úspěšné zkoušce absolvent kurzu získá profesní osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p.

Základní učební osnova kurzu je daná zákonem, kde je stanoven i počet hodin kurzu. Celkově se jedná o 140 nebo 230 hodin zahrnujících teoretickou výuku a praktický výcvik ve vozidlech, včetně náslechů při výcviku skutečných žáků autoškoly.

Lektoři Dopravní akademie mají dlouholeté zkušenosti s přípravou budoucích učitelů autoškol. Tuto přípravu provádíme již od roku 1991.

Proč absolvovat přípravu právě u nás? Protože máme prokazatelně nejvyšší úspěšnost u zkoušek.

Profesní osvědčení učitele autoškoly můžete u nás získat pro kteroukoliv skupinu řidičského oprávnění, a to bez příplatku za další skupiny.         

 

Pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly musí zájemce splnit následující zákonné podmínky:

  • dosáhnout věku minimálně 24 let
  • absolvovat s kladným výsledkem dopravně psychologické vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa nebo u nás (cena u nás 2.500,- Kč včetně DPH)
  • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel ani mu v posledních třech letech nebyl takový trest uložen

Výuka probíhá v Praze v odpoledních a večerních hodinách. 

Zahájení dalšího kurzu:  Květen 2024

Délka kurzu: 3 měsíce (POP, POT) resp. 4 měsíce (POÚ).

POT (profesní osvědčení jen pro výuku teorie)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání bude učitel provádět výuku,
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena:

29.990,- Kč (včetně DPH)

POP (profesní osvědčení jen pro praktický výcvik)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru (výuční list)
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny
nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
140 hodin
Cena:

29.990,- Kč (včetně DPH)

POÚ (profesní osvědčení úplné)
Další
podmínky:
ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah
kurzu:
230 hodin
Cena:

45.990,- Kč (včetně DPH)

Uvedené ceny se nezvyšují pro další skupiny řidičského oprávnění.

Posluchač pouze hradí přistavení dalších vozidel na zkoušku. Přistavení osobního automobilu je v zahrnuto v ceně kurzu, hradí se přistavení motocyklu (1.000 Kč), nákladního automobilu (1.500 Kč), autobusu (1.500 Kč), přívěsu (500 Kč), traktoru (1.500 Kč).

Chcete se stát učitelem autoškoly? Přihlaste se do kurzu.

Zákonné školení řidičů

Zákonné školení řidičů

Poskytujeme veškerá zákonem stanovená školení řidičů, a to jak řidičů referentů, tak profesní školení řidičů z povolání.

Standardní délka školení dle §103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. (Zákoník práce) řidičů „referentů“ je 1,5 hodiny a obsahuje změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, témata spojená s bezpečností práce v souvislosti s provozem vozidel, rizika konkrétního zaměstnavatele na tomto úseku a školení z Místního provozního bezpečnostního předpisu konkrétního zaměstnavatele. Školení provádíme klasickým způsobem s lektorem a s použitím nejmodernějších výukových prostředků, s frekvencí jednou za rok.

Školení řidičů referentů lze zkombinovat s jiným kurzem, například s kurzem defenzivní jízdy, jehož časová dotace se v takovém případě zvýší o jednu hodinu. Tento způsob je našimi zákazníky pro svoji ekonomickou i časovou efektivitu často využíván.

Neprovádíme školení formou e-learningu, a to jednak proto, že taková forma není v České republice právními předpisy akceptována a také proto, že zdaleka nedosahuje účinnosti klasického školení. Navíc neumožňuje zahrnout povinná témata vztahující se ke konkrétnímu zaměstnavateli.

Cena bez DPH za celou skupinu o nejvýše 25 řidičích
3.750 Kč

Profesní školení řidičů z povolání dle §46-48 zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p.p. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel probíhá v některé z akreditovaných učeben, ve skupinách podle schválené kapacity jednotlivých učeben (obvykle 20 řidičů). Dotace 7 hodin, frekvence 1x v kalendářním roce.

Cena bez DPH za 1 řidiče
1.200 Kč

V případě provádění vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče činí dotace 140 resp. 280 hodin. (§ 46 a násl. zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění p.p.)
Cena na dotázání
centrala@dopravni-akademie.cz

V mezidobí mezi jednotlivými školeními rozesíláme řidičům našich zákazníků informační newslettery, jejich prostřednictvím informujeme o změnách nebo novinkách v předpisech o provozu vozidel. Všechny změny jsou srozumitelně vysvětleny. Tímto způsobem udržujeme řidiče na stálé úrovni znalostí.

Veškerá školení poskytujeme po celé ČR v českém a anglickém jazyce.
Podrobně o školení řidičů ZDE

Kurz pro rodiče „Dítě jako v bavlnce“

Kurz pro rodiče „Dítě jako v bavlnce“

Kurz je určen pro rodiče, kteří chtějí zajistit maximální bezpečnost svému dítěti při jeho jízdě autem.

Osnova kurzu je zaměřena na zásady používání dětských autosedaček, prohloubení znalostí pravidel silničního provozu s důrazem na bezpečnost dítěte, osvojení metod defenzivní jízdy a na odstranění chybných a nebezpečných návyků.

  • Jste si jisti, že používáte pro své dítě správnou autosedačku?
  • Jste si jisti, že dobře chápete hlavní pravidla silničního provozu?
  • Jste si jisti, že za všech situací a okolností víte, kdo má přednost v jízdě?
  • Neobsahuje vaše technika jízdy takové závady, které bezprostředně ohrožují vás i vaše dítě?
  • Víte, že i hrubá chyba jiného řidiče pro vás nemusí znamenat ohrožení, pokud dodržujete zásady defenzivní jízdy?
  • Víte, že svým zdokonalením několikanásobně zvýšíte pravděpodobnost, že vaše dítě nebude zraněno či usmrceno při dopravní nehodě?

Kurz pro rodiče za volantem se skládá z 3 hodinové teoretické a 1,5 hodinové praktické části. Kurzy poskytujeme po celé České republice a na Slovensku v českém, slovenském a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena 2.990,- Kč

Pro více informací kontaktujte: centrala@dopravni-akademie.cz

Aklimatizační kurzy pro cizince

Aklimatizační kurzy pro cizince

Aklimatizační řidičský kurz je jedním z produktů Dopravní akademie. Je primárně určen pro řidiče, kteří jsou cizinci, svá řidičská oprávnění získali v jiném státě, nemají potřebné znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích v České republice a nemají zkušenosti s provozem u nás. Z těchto důvodů pro ně může řízení motorového vozidla v naší zemi představovat zvýšené riziko.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Na začátku kurzu je řidič požádán, aby popsal své dosavadní řidičské zkušenosti, zejména s ohledem na zemi nebo země, ve kterých je získal. V rámci svého know-how, Dopravní akademie zná pravidla silničního provozu v mnoha zemích světa a je proto schopna soustředit se na rozdíly mezi pravidly zemí, kde řidič získal svoji praxi a pravidly naší země. Součástí teoretické části je též kapitola o dopravních přestupcích a přečinech, o pravomoci Policie ČR, obecní policie a správních orgánů a řidiči je doporučen postup při řešení dopravního přestupků nebo dopravní nehody, včetně důležitých telefonních číslech. Při teoretické části je používán interaktivní software Digitální silniční síť a Digitální křižovatka.

Praktická část obsahuje jízdu v běžném provozu na místních komunikacích (ve městě) i na komunikacích mimo obec včetně dálnic. Je procvičován nácvik dodržování českých pravidel provozu, probíhá adaptace na zvyklosti na českých komunikacích a jsou cvičeny i základy defenzivní jízdy v kontextu českého provozu. Z praktické části je pořízen elektronický protokol, který podrobně popisuje znalosti, dovednosti a schopnosti řidiče a obsahuje doporučení pro jeho zaměstnavatele. Formulář je dostupný objednateli do 48 hodin od ukončení kurzu ve webové aplikaci Dopravní akademie.

Ve standardním časovém schématu je kurz prováděn v dotaci 2,5 hodin (1,5 hodiny teoretická část a 1 hodina praktická část). Schéma může upraveno podle individuálních potřeb objednatele.

Kurz může realizován jak v prostorách objednatele, tak v prostorách Dopravní akademie. Stejně jako ostatní služby, poskytuje Dopravní akademie aklimatizační kurz ve 44 lokalitách po celé České republice a ve 4 lokalitách na Slovensku, a to v českém a anglickém jazyce. Každý absolvent dostane po absolvování kurzu certifikát Dopravní akademie a.s.

Cena se odvíjí zejména od počtu řidičů v jedné skupině a také od skutečnosti, zda je kurz prováděn ve standardním časovém schématu nebo v individuální úpravě. Cena kurzu pro jednoho řidiče ve skupině o 5 řidičích při standardním časovém schématu činí:

Cena bez DPH
2490,- Kč